Проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

БОРОЛА ЕООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,  ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, съфинансирана ЕФРР;

ДБФП BG16RFOP002-2.002-0200-C01

Наименование на проекта  „Подобряване процесите на управление и организационни иновации в Борола ООД”

 

БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД

Обща стойност на проекта -344 657.00 лв.

Безвъзмездна помощ – 69.95%

Начало на проекта:06.03.2017 г.

Продължителност:14 месеца

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Основната цел на проектното предложение е развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за развитие на Борола ООД – българско средно предприятие. Целта ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

 1. Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO9001 в комбинация с принципите на HACCP,
 2. Въвеждане на интегрирана CRM и ERP система за осигуряване на по-добро и ефективно управление на производствените ресурси и работата с крайни клиенти
 3. Въвеждане на множество организационни иновации, в резултат на въвеждането на системата за управление на качеството и въвеждане за първи път на CRM и ERP система в Дружеството
 4. Подобряване процесите на планиране и вземане на решения
 5. Подобряване процесите на организация на ресурсите
 6. Подобряване организацията на производствените процеси
 7. Подобряване процесите на предоставяне на услуги, информация и обслужване на дистрибутори и крайни клиенти
 8. Подобряване процесите на реализация на продуктите
 9. Значително повишаване експорта на фирмата, особено в резултат на въведената и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно последната актуална версия на ISO9001
 10. Създаване на поне 4 нови работни места и запазване на всички съществуващи в резултат на развитието на Дружеството
 11. Повишаване нетните приходи от продажби
 12. Повишаване производителността
 13. Въвеждане на нови продукти в редовно производство, които ще стартират с оптимално използване на суровини и материали и съответно оптимизирани цени
 14. Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, гарантиращо постоянен входящ контрол на качеството на суровините и изходящ контрол на продуктите, съобразно изискванията на системата за управление на качеството.
 15. Работа с модула за управление на отпадъците в ERP системата, чрез който ще оптимизираме както количествата отпадъци чрез промени в производствения процес, така и ще имаме точни данни за тях и ще можем да осигурим оптимално оползотворяване.

Както основната, така и специфичните ни цели са в съответствие с основната цел на процедурата, а именно: Развитие на управленския капацитет на МСП в България чрез подкрепа на специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001;
 • Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработване и внедряване на интегрирана ERP и CRM система;
 • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието чрез закупуване на ново контролно оборудване, необходимо за прилагането на системата за управление на качеството, съгласно ISO9001
 • Дейности за визуализация на проектното предложение и резултатите от него

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БОРОЛА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”