Информационно събитие по проект „Нови възможности за Борола ООД“

БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД

Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв.

Безвъзмездна помощ – 60.00%

Начало на проекта:  23.12.2015 г .

Продължителност:  18 месеца

Място на изпълнение: гр. Сухиндол,  производствена база Борола ООД

Борола ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0286-C01, „Нови възможности за Борола ООД” в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,съфинансирана от EФРР.

На 5.04.2017. в производствената база на оборудването се проведе информационно събитие. На събитието бяха разяснени целите на проекта, както и напредъка по изпълнението му.

Общата цел на проекта е да бъде подобрено нивото на конкурентоспособност на „Борола“ ООД чрез затваряне  цикъла на производство за по-голямата част от произвежданите продукти. С това ще се даде възможност за повишаване на производствения капацитет и експортния  потенциал на дружеството.Общата цел на проекта ще бъде постигната с изпълнението на следните специфични цели:

  1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване – 6 бр. , което заедно с наличното оборудване ще подсигури всички технологични процеси на производствените етапи за голяма част от продуктите ни.
  2. Увеличаване на приходите от реализирана продукция на международните пазари.
  3. Намаляване себестойността на продуктите ни в резултат на затворения технологичен цикъл, отпадането на разходите за изработка на продукти при подизпълнители, намаляване разходите за опаковъчни материали чрез въвеждане на блистерни опаковки, транспортните разходи и въвеждане на по-ефикасни и рентабилни производствени процеси за сухи сиропи и прахообразни продукти.
  4. Осигуряване на ефикасен и ефективен производствен процес чрез намалено използване на материални ресурси – опаковъчни материали и суровини за единица продукция.
  5. Намаляване процента на бракувана продукция в резултат на избягване транспортирането на стоки, произведени от външни фирми и възможност за качествен контрол на производствения процес във всичките му етапи.
  6. Въвеждане в редовно производство на нови хранителни добавки в средносрочен план, в резултат на наличните нови машини и възможността за самостоятелно организиране на производството ни.
  7. Осигуряване на поне 4 нови работни места със запазване на съществуващите в средносрочен план с постепенното въвеждане на новите продукти в производството.

Към настоящия момент са проведени тръжни процедури за закупуване на оборудване в рамките на проекта. Процедурите са организирани в съответствие с правната рамка и принципите на прозрачност.
“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БОРОЛАООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”