ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД

Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв.

Безвъзмездна помощ – 60.00 %

Начало на проекта:  23.12.2015 г .

Продължителност:  18 месеца

Място на Изпълнение: гр. Сухиндол,  производствена база Борола ООД

Борола ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0286-C01, „Нови възможности за Борола ООД” в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,съфинансирана от EФРР.

На 21.06.2017. в производствената база на оборудването се проведе информационно събитие.

Изпълнението на проекта е финализирано. В рамките на изпълнението му е закупено и въведено в експлоатация производствено оборудване, което ще позволи разширяване дейността на дружеството.

Оборудването е закупено след провеждане на прозрачни тръжни процедури за определяне на изпълнители.

С въвеждането в експлоатация на новото оборудване дружеството може да предложи продукти с гарантирано постоянно качество, тъй като с преместването на едно място на всички производствени процеси ще  се осъществява постоянен контрол по време на производствения цикъл.

Изпълнението на проекта и постигнатите резултати ще имат положителен и утойчив ефект върху региона.

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БОРОЛА„ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”