Европроект „Нови възможности за Борола ООД”

Борола ООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.001-0286-C01

Наименование на проекта: „Нови възможности за Борола ООД”

БЕНИФИЦИЕНТ: Борола ООД

Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв.

Безвъзмездна помощ – 60.00 %

Начало на проекта: 23.12.2015 г.

Продължителност: 12 месеца

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на проекта е да бъде подобрено нивото на конкурентоспособност на „Борола“ ООД чрез затваряне на цикъла на производство за по-голямата част от продуктите ни. С това ще се даде възможност за повишаване на производствения капацитет и експортния ни потенциал. Общата цел на проекта ще бъде постигната с изпълнението на следните специфични цели:

Закупуване и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване – 6 бр., което заедно с наличното оборудване ще подсигури всички технологични процеси на производствените етапи за голяма част от продуктите ни;
Увеличаване на приходите от реализирана продукция на международните пазари с около 25% в средносрочен план спрямо реализираните през 2014 г.;
Намаляване себестойността на продуктите ни с около 20-25% в резултат на затворения технологичен цикъл, отпадането на разходите за изработка на продукти при подизпълнители, намаляване разходите за опаковъчни материали чрез въвеждане на блистерни опаковки, транспортните разходи и въвеждане на по-ефикасни и рентабилни производствени процеси за сухи сиропи и прахообразни продукти;
Осигуряване на ефикасен и ефективен производствен процес чрез намалено използване на материални ресурси – опаковъчни материали и суровини за единица продукция;
Намаляване на процента бракувана продукция в резултат на избягване на транспортирането на стоки, произведени от външни фирми и възможност за качествен контрол на производствения процес във всичките му етапи;
Въвеждане в редовно производство на 6 нови вида природни продукти в средносрочен план, в резултат на наличните нови машини и възможността за самостоятелно организиране на производството ни;
Осигуряване на поне 4 нови работни места със запазване на съществуващите в средносрочен план с постепенното въвеждане на новите продукти в производството.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност за подобряване на производствените процеси;
Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващи продукти и услуги;
Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието;
Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

БЕНИФИЦИЕНТ: Борола ООД

Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв.

Безвъзмездна помощ – 60.00 %

Начало на проекта: 23.12.2015 г.

Продължителност: 12 месеца

ЗА БОРОЛА ООД

Борола ООД е водеща фирма в сферата на здравеопазването и лидер в производството на природни продукти и козметика на българския пазар. Още от създаването си през 1996 г. компанията се стреми към повишаване качеството на живот на своите потребители чрез:

Предлагане на природни, козметични и други здравни продукти;
Здравни услуги;
Полезни идеи и цялостна здравна информация.
Цялата дейност на Борола ООД е насочена към потребителите и осигуряване на тяхното добро здраве. Стремежът ни към непрекъснато развитие и търсене на новости са ключът към нашия успех. Използваме последните научни изследвания и разработки, за да подобрим и развием продуктите, които произвеждаме. В момента компанията произвежда над 50 природни продукта с приложение в различни области – имунология, дерматология, козметика, женско здраве, детско здраве и др. За всяка област и продукт Борола ООД създава мрежа от услуги за информация, медицински прегледи и снабдяване, за които се разчита на висококвалифицирани лекари, фармацевти и специалисти по здравни грижи. Различният начин на мислене и отдаденият екип дава сигурност и определя Борола ООД като желан и дългосрочен партньор в сферата на здравеопазването.

Изпълнението на проекта в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ съвпада с нашия фирмен юбилей.

През 2016 г. Борола ООД чества 20 години от своето създаване – 20 години, изпълнени с много труд и стремеж да осигурим цялостна здравна грижа чрез предлагане на иновативни продукти с по-високо ефективни фармацевтични форми.

През всичките тези години успяхме да създадем природни продукти и козметика с прецизно подбран състав и висока ефективност – за качествен и активен живот.

Чрез изпълнението на проекта в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ и предоставените нови възможности Борола ООД ще постигне трите взаимно допълващи се типа растеж според стратегията на Общността – „Европа 2020“:

Интелигентен растеж – въвеждане на иновации;
Устойчив растеж – по-конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
Приобщаващ растеж – икономика с високи равнища на заетост.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БОРОЛА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.