Тръжна документация за доставка на оборудване – 4

 1. Проекто-договор
 2. Публична покана
 3. Оферта
 4. Декларация ЗУСЕСИФ
 5. Договор-приложение
 6. Методика
 7. Изисквания оферти
 8. Списък договори
 9. Техническо задание

Тръжна документация за доставка на оборудване – 3

 1. Проекто-договор
 2. Публична покана
 3. Оферта
 4. Декларация ЗУСЕСИФ
 5. Договор-приложение
 6. Методика
 7. Изисквания оферти
 8. Списък договори
 9. Техническо задание

Тръжна документация за доставка на оборудване – 2

 1. Проекто-договор
 2. Публична покана
 3. Оферта
 4. Декларация ЗУСЕСИФ
 5. Договор-приложение
 6. Методика
 7. Изисквания оферти
 8. Списък договори
 9. Техническо задание

Тръжна документация за доставка на оборудване

 1. Проекто-договор
 2. Публична покана
 3. Оферта
 4. Декларация ЗУСЕСИФ
 5. Договор-приложение
 6. Методика
 7. Изисквания оферти
 8. Списък договори
 9. Техническо задание
 10. Решение за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител