Тръжна документация за доставка на лабораторно оборудване

  1. Публична покана
  2. Проекто-договор
  3. Договор-приложение
  4. Оферта
  5. Изисквания към офертите
  6. Методика
  7. Техническо задание
  8. Списък доставки
  9. Декларация ЗУСЕСИФ

Тръжна документация за разработване и въвеждане на интегрирана ERP и CRM система

  1. Публична покана
  2. Проекто-договор
  3. Договор – приложение
  4. Оферта
  5. Изисквания
  6. Методика
  7. Списък договори
  8. Декларация ЗУСЕСИФ

  Тръжна документация за доставка на оборудване – 4

  1. Проекто-договор
  2. Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация ЗУСЕСИФ
  5. Договор-приложение
  6. Методика
  7. Изисквания оферти
  8. Списък договори
  9. Техническо задание

  Тръжна документация за доставка на оборудване – 3

  1. Проекто-договор
  2. Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация ЗУСЕСИФ
  5. Договор-приложение
  6. Методика
  7. Изисквания оферти
  8. Списък договори
  9. Техническо задание

  Тръжна документация за доставка на оборудване – 2

  1. Проекто-договор
  2. Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация ЗУСЕСИФ
  5. Договор-приложение
  6. Методика
  7. Изисквания оферти
  8. Списък договори
  9. Техническо задание

  Тръжна документация за доставка на оборудване

  1. Проекто-договор
  2. Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация ЗУСЕСИФ
  5. Договор-приложение
  6. Методика
  7. Изисквания оферти
  8. Списък договори
  9. Техническо задание
  10. Решение за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител